Oliveira, Ricardo, Federal University of Ouro Preto, Brazil