Ochola, J. Evans, University of Iowa, United States