Odlyzko, Andrew M., University of Minnesota, United States