Odlyzko, Andrew M, University of Minnesota, United States