Schwartz, Andi. 2018. “Locating Femme Theory Online”. First Monday 23 (7). https://doi.org/10.5210/fm.v23i7.9266.