POBLOCKI, K. The Napster network community. First Monday, v. 6, n. 11, 5 Nov. 2001.