Owen, B., & Stranack, K. (2007). Preface. First Monday, 12(10). https://doi.org/10.5210/fm.v12i10.1953