Masum, H., & Zhang, Y. (2004). Manifesto for the Reputation Society. First Monday, 9(7). https://doi.org/10.5210/fm.v9i7.1158