(1)
Poblocki, K. The Napster Network Community. FM 2001, 6.